ગુજરાતી વ્યાકરણ આધારિત સવાલો

📚કઈ વિભક્તિ 'છૂટાં પડવાનો ભાવ' દર્શાવે છે❓

✔️અપાદાન


📚ગુજરાતી ભાષામાં ક્રિયાપદના કેટલા પ્રયોગો છે❓

✔️ત્રણ


📚કયા વાક્યપ્રકારમાં મુખ્ય અને ગૌણ વાક્ય જોવા મળે છે❓

✔️મિશ્રવાક્ય


📚ક્રિયાનું સાધન કે રીત દર્શાવતી વિભક્તિ કઈ છે❓

✔️કરણ


📚મનમાં હર્ષ, શોક, ગભરાટ, અહોભાવ વગેરે લાગણીના કારણે જે શબ્દ મોંમાંથી સરી પડે તેને ............ કહે છે❓

✔️કેવળપ્રયોગી


📚વિશેષણને વિશેષ્યની આગળ મુકવામાં આવે તો તેને કયો વિશેષણનો પ્રકાર ગણી શકાય❓

✔️અનુવાદ્ય


📚વ્યંજનના ઉચ્ચાર વખતે વધુ હવાના જથ્થાની જરૂર પડે તેને .......... કહે છે❓

✔️મહાપ્રાણ


📚'ગણરચના' એ શેનું લક્ષણ ગણાય છે❓

✔️છંદ


📚કયા વાક્યપ્રકારમાં સીધું વિધાન થયેલું જોવા મળે છે❓

✔️વિધિવાક્ય


📚ક્રિયાનું કારણ કે હેતુ દર્શાવતી વિભક્તિ એટલે......❓

✔️સંપ્રદાન


📚પદ-પદ વચ્ચેનો સંબંધ ધરાવતી વિભક્તિ કઈ છે❓

✔️સંબંધ


📚સંજ્ઞાના પ્રકારો કેટલા છે❓

✔️પાંચ


📚'અપહ્ નુતિ' એટલે...❓

✔️નકારવું


📚ક્રિયાપદના મુખ્ય અર્થો કેટલા છે❓

✔️


📚મર્મમાં કહેવું હોય કે કટાક્ષ કરવો હોય ત્યારે શેનો પ્રયોગ થાય છે❓

✔️કાકુ પ્રયોગ


📚ગુજરાતી ભાષામાં અનુનાસિકોની સંખ્યા કેટલી છે❓

✔️પાંચ


📚ક્રિયાપદના મૂળરૂપને શું કહે છે❓

✔️ધાતુ


📚અધૂરી ક્રિયા દર્શાવનાર પદોને શું કહે છે❓

✔️કૃદંત


📚ગુજરાતી ભાષામાં અઘોષ વ્યંજનો કેટલા છે❓

✔️13


📚અનુગો શું દર્શાવવાનું કાર્ય કરે છે❓

✔️વિભક્તિ


📚ગુજરાતી ભાષામાં કેટલા શુદ્ધ કાળ છે❓

✔️પાંચ


📚અવાજનું નાદતત્ત્વ પ્રગટાવતા શબ્દોને શું કહેવાય❓

✔️રવાનુકારી


📚ગુજરાતી ભાષામાં કેટલા મિશ્રકાળ છે❓

✔️બાર


📚'બંને વસ્તુમાં રહેલો સમાન ગુણ' એટલે - ❓

✔️સાધારણ ધર્મ


📚સંજ્ઞાના મુખ્ય વચનો કેટલા છે❓

✔️બે


📚ગુજરાતી ભાષામાં વિભક્તિના પ્રકારો કેટલા છે❓

✔️સાત


📚સંસ્કૃતમાંથી આવતા શબ્દોને કયા શબ્દો કહે છે❓

✔️તત્સમ શબ્દો


📚સંસ્કૃતમાંથી ઉદ્દભવીને ફેરફાર સાથે ગુજરાતીમાં આવેલા શબ્દોને શું કહે છે❓

✔️તદભવ


📚ગુજરાતી ભાષામાં કેટલા વ્યંજનો છે❓

✔️34


📚ગુજરાતી ભાષામાં કેટલી વિભક્તિઓ છે❓

✔️આઠ


📚ગુજરાતી ભાષામાં વ્યંજનના કેટલા વર્ગો છે❓

✔️પાંચ


📚ગુજરાતી ભાષામાં અનુનાસિક વ્યંજનો કેટલા છે❓

✔️પાંચ


📚નામની પછી આવતા વિશેષણને કયું વિશેષણ કહે છે❓

✔️વિધેય વિશેષણ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💥રણધીર💥

Post a comment

0 Comments